Welcome to International Physics Olympiad 2008, Hanoi-Vietnam  
Số lượt truy cập
1374849
    28 Tháng Hai 2015 | , Đăng Nhập | SiteMap   Tìm Kiếm
    Bản tin từ xa và tại chức » Giải đáp thắc mắc
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu hỏi: Đề nghị thầy, cô cho biết Nội dung cơ bản của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam?


TS. Nguyễn Văn Phúc - Trường ĐHSP Hà Nội trả lời:

Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mới được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm học 2008, bao gồm tám chương:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của môn học

Môn học nghiên cứu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Môn học này có mối quan hệ mật thiết với các môn lý luận Mác - Lênin, do đó nắm vững được các môn này sẽ trang bị cho sinh viên cơ sở khoa học và phương pháp luận để nhận thức đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng một cách sâu sắc và toàn diện hơn.

Vì đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ phản ánh sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn bổ sung phát triển và làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước sự vận động, biến đổi không ngừng của đất nước và quốc tế, do vậy việc học tập môn học này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

            Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

            Chương này gồm các nội dung chính sau đây: Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, hoàn cảnh quốc tế và hoàn cảnh trong nước, diễn biến, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

            Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

            Chương này gồm các nội dung: Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939 trong đó tùy thuộc vào tình hình thế giới, trong nước, Đảng ta có những chủ trương phù hợp qua các thời kỳ 1930 - 1935, 1936 - 1939, 1939 - 1945. Các Nghị quyết của Đảng trong thời kỳ này đánh dấu bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần độc lập, tự chủ sáng tạo, mở ra một cao trào mới của đất nước.

            Trong chương còn đề cập đến chủ trương đấu tranh trong giai đoạn 1939 - 1945 với việc chuyển hướng sự chỉ đạo chiến lược của Đảng, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, quyết định thành lập mặt trận Việt Minh để đoàn kết tập hợp lực lượng cách mạng, nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc và chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền cũng như kết quả, ý nghĩa cách mạng Tháng Tám.

            Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

            Phần một đề cập đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) với các nội dung: Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1946); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 - 1954) và Kết quả, ý nghĩa, lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

            Phần hai của chương bao gồm: Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 - 1975) với các nội dung: Hoàn cảnh lịch sử, quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối qua các giai đoạn 1954 - 1964, 1965 - 1975.

            Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

            Phần đầu đề cập đến những chủ trương, thành tựu, hạn chế, ý nghĩa và nguyên nhân của công nghiệp hóa trước thời kỳ đổi mới. Tiếp đó là chủ trương công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới bao gồm quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa, mục tiêu quan điểm về công nghiệp hóa, Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân.

            Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

            Đầu chương nói về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, trong đó chú trọng cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam trước thời kỳ đổi mới và sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, chương còn đề cập đến việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với mục tiêu, quan điểm cơ bản, Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân.

            Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chương này gồm: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kỳ đổi mới (1975 - 1986) và đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới với những nội dung, quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị, mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới và kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân.

            Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội gồm các nội dung

            Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa trước đổi mớivà quá trình nhận thức, chủ trương,quan điểm,kết quả,ý nghĩa giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Chương 8: Đường lối đối ngoại

            Chương này bao gồm: Đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975 - 1985) và nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.    

            Để học tập tốt môn này, người học cần nắm vững nội dung cơ bản đường lối của Đảng đề từ đó lý giải các vấn đề thực tiễn và vận dụng quan điểm của Đảng vào cuộc sống.

(Source: TS. NGUYỄN VĂN PHÚC - Trường ĐHSP Hà Nội )
Read on >>
  
  
  
  

Read on >>
  
  
  
  
  
Đc: Tầng 6 Nhà Hành chính Hiệu bộ - Trường đại học Sư phạm Hà Nội
136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - HN